Study

The Mainstreaming Social Accountability in Mongolia (MASAM) is being implemented in ten (10) aimags and three (3) districts in Ulaanbaatar towards more transparent, accountable and effective public resource management at the national and local levels. Part of its implementation strategy is to support joint efforts by government, civil society and community stakeholders that seek to improve effectiveness, formalization, and sustainability of disclosure and participation mechanisms at the local level. These Aimag sub-projects were chosen based on a mixed criteria of poverty incidence, readiness for social accountability, and health and education development indicators.

This independent external assessment of the ten (10) Aimag sub-projects seeks to feed into internal and donor reporting as well as towards making project decisions on potential activities to scale up and replicate by assessing the projects and proposing forward action in terms of:

  • the social accountability process;
  • generating outcomes in improving governance and service delivery, and empowerment of stakeholders;
  • instituting mechanisms for sustainability.

The Mainstreaming Social Accountability in Mongolia (MASAM) programme is jointly funded by The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the World Bank (WB). The programme is being implemented in 10 provinces and Ulaanbaatar districts between 2015 and 2019. It aims to mainstream social accountability so that public resource management is more effective and transparent, and there is greater accountability. It is hoped that through social accountability practices, citizens in poor localities will have better access to public decision-making processes and quality services.
The primary purpose of this baseline review was to gather baseline data in order to facilitate future evaluation of the MASAM programme in-line with the indicators listed in the programme’s logical framework. The secondary purpose was to collect data and information to facilitate the success of the programme and to maximise the likelihood of the programme achieving its stated goals.

Судалгаа хийсэн байгууллага: Ардчиллын төлөөх дэлхийн хөдөлгөөн ба Улс төрийн боловсролын академи

Судалгаа хийсэн он: 2013

“Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин, хэрэгжилтийн байдалд шинжилгээ хийх” төслийн хүрээнд Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа тулгуур хууль болон салбар хоорондын хуулинд иргэдийн оролцоо хэрхэн тусгалаа олсоныг шинжлэн үзэх, тулгуур хуулинд тусгасан үзэл санаа салбарын хуультай хэрхэн уялдаж байгаа болон УИХ, Засгийн газрын тогтоол, яамдын сайд нарын тушаалаар баталсан журмууд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын бодлого шийдвэрт хэрхэн нөлөөлж байгаа, хэрэгжилт ямар байгаа зэргийг тодорхойлох нь энэ судалгааны гол зорилго юм. Судалгаанд иргэдийн оролцооны үндсэн хэлбэр буюу мэдээллэх, зөвлөлдөх, идэвхитэй оролцоо, иргэдийн хяналт гэсэн ангиллаар хууль эрх зүйн актыг шинжилж, эерэг сөрөг тал, боломжтой тохиолдолд хэрэгжилтийн байдлыг судаллаа.

Судалгаа хийсэн байгууллага: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Судалгаа хийсэн он: 2014

Төсвийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэх, үүнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд манай улс 2000-аад оноос анхаарал хандуулж эхэлсэн бөгөөд 2013 оноос үйлчилж эхэлсэн “Төсвийн тухай” шинэ хууль, “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуулиар энэ үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхийг зорьж байна. Гэхдээ амьдрал дээр төсвийн ил тод байдал хангалтгүй, иргэдийн оролцоо бага, үр дүн муутай хэвээр байна. Үүний шалтгаан нөхцөлийг тодруулж, асуудлыг шийдвэрлах арга замыг тодорхойлохыг энэхүү судалгаа зорьсон.