Бизнесийн амжилтын түлхүүр

ТББ-ын хаяг: 

Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, 8-92
Email: bazalta@yahoo.com
Утас: 11-316739

Гол ажилтан: Тэргүүн Б. Алтанцэцэг
Email: bazalta@yahoo.com
Утас: 99272727

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

2008 онд байгуулагдсан. Орон нутгийн жижиг бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор орон нутгийн хөгжилд чиглэсэн сургалт, бизнес төлөвлөгөө, хамтлаг, нөхөрлөл байгуулахтай холбоотой зөвлөх үйлчилгээг хийж орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зориоготой байгуулагдсан

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Хөдөө аж ахуй малын эрүүл мэндийн судалгаа
Бэлчээр ашиглалтын судалгаа
Жендерийн судалгаа
Баруун аймгуудын ТББын чадавхжуулах үйлчилгээ

Эрхэм зорилго:

Чанартай үйлчилгээ, сэтгэл ханамжийн баталгаа

Гол зорилтот бүлэг:

Орон нутгийн иргэд, малчид

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба :

Байгууллагын дээд удирдлага: Удирдах зөвлөл

Зөвлөх: Д.Содном. Профессор

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: 

Н. Мөнхжаргал, Ч. Баярмаа, Ж. Санжмядагмаа, Д. Авирмэд Э. Баярмаа, Н. Нямсүрэн, Н. Оюунбилэг