Иргэдийн оролцоо бүхий хуулиудын жагсаалт

2016 оны 2 сарын 4-ний байдлаар Монгол улсад нийт 459 хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаагаас 105 хуульд (нийт хуулийн дөрөвний нэг орчим) иргэдийн оролцоог хэсэгчлэн зохицуулсан заалт байна.  Иргэдийн оролцоо бүхий эдгээр хуулиудыг доор жагсаав.