Иргэн болон төрийн үр дүнтэй харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд хэрхэн илүү хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ хүргэх вэ?

1 post / 0 new
ganbat
Иргэн болон төрийн үр дүнтэй харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд хэрхэн илүү хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ хүргэх вэ?