Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх (МУНЭХБ) хөтөлбөрийн суурь судалгаа

ganbat

Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх (МУНЭХБ) хөтөлбөрийг 2015-2019 онд Швейцарийн хөгжлийн агентлаг (ШХА), Дэлхийн банк (ДБ)-ны хамтарсан санхүүжилтээр 10 аймаг болон Улаанбаатар хотын дүүргүүдийг хамруулан хэрэгжүүлнэ.

Суурь судалгааны зорилт нь МУНЭХБ хөтөлбөрийн логик хүрээнд тодорхойлогдсон индикаторын цаашдын үнэлгээг дэмжих суурь өгөгдлийг цуглуулах юм. Хоёрдахь зорилт нь хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болж, тавьсан зорилгодоо хүрэх боломжийг нэмэгдүүлэхүйц өгөгдөл, мэдээллийг олж бүрдүүлэх байсан. 

Баримт бичиг: