Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүд хөдөлгөөний Өмнөговь аймаг дахь салбар

ТББ-ын хаяг: 

Зохицуулагч С.Энэбиш. 89299048, 99539048
Enee_sv@yahoo.com: Даланзадгад 8-р баг. Б.Батжаргал 88009896

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх:

Тус салбар 1997 онд байгуулагдан тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Ашгийн бус, нам эвслээс хараат бус, гишүүнчлэлгүй, сайн дурын ажилтнуудтай

Эрхэм зорилго:

Иргэний оролцоо нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулахад нөлөөлөл үзүүлэх

Гол зорилтот бүлэг:

Иргэд, амьдралын түвшин доогуур болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эмэгтэйчүүд, хүүхэд

Удирдлага ба гүйцэтгэх алба :  Удирдах зөвлөл 5 гишүүнтэй

Гол гишүүд, мэргэжилтнүүд: Сайн дурын ажилтнууд төрөл мэргэжлийн