Нийгмийн эгэх хариуцлагын танилцуулгууд

Нийгмийн эгэх хариуцлагын (НЭХ) талаар илүү сайн ойлголт өгөх үүднээс МУНЭХБ төслийн хүрээнд зохиосон холбогдох сургалтуудын материалуудыг байрлуулав.

 1. Сайн засаглал ба Нийгмийн эгэх хариуцлага
  1. НЭХ сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх арга болох нь
 2. Нийгмийн эгэх хариуцлагын аргачлалууд
  1. НЭХ-ын арга хэрэгслүүд, түүнийг хэрхэн ашиглах талаар – Хавсралт 1, Хавсралт 2
  2. Төрийн санхүүгийн удирдлагад НЭХ-ийн арга хэрэгслүүдийг ашиглах нь
  3. НЭХ-ын арга хэрэгслүүдийн хэрэгжилтийн дизайны хэрхэн боловсруулах талаар
 3. ТББ-ын диалогийн илтгэлүүд
  1. Иргэдийн онооны картыг үйлчилгээний мониторинг хийхэд хэрхэн ашиглах вэ?
  2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль