ТББ-ын диалоги

ТББ-ын диалоги нь засаглал, нээлттэй байдал, иргэдийн оролцоо, төрийн (нийтийн) үйлчилгээн дэх нийгмийн эгэх хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ууд болон Иргэний нийгмийн байгууллагуудад нээлттэй, тогтмол зохиогддог үйл ажиллагаа.  “Монгол улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд энэхүү арга хэмжээ хоёр сар тутам тогтмол болно. 

ТББ-ын диалогийн зорилго нь ТББ-ууд хоорондоо нийгмийн эгэх хариуцлага, засаглал, нээлттэй байдал, иргэдийн оролцооны талаарх туршлагаа харилцан солилцох, мөн ТББ-уудыг салбарын яамд, холбогдох төрийн байгууллагууд болон хөгжлийн төслүүдтэй холбож, мэдээлэл солилцох боломжоор хангах зорилготой. Түүнчлэн, “Монгол улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд ТББ-ууд болон иргэдийн бүлгүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг танилцуулж, мэдээлж байна. Энэхүү арга хэмжээ нь ТББ-уудын хоорондын хамтын ажиллагааг  мөн дэмжинэ.

Диалогийн дизайн, зохион байгуулалт:

 • Нэг уулзалтаар Нийгмийн эгэх хариуцлагын нэг сэдэв эсвэл нэг тодорхой асуудлыг хөндөж ярилцана
 • Уулзалтын сэдвүүдийг ТББ-уудын өөрсдийн хэрэгцээ, санал дээр мөн тухайн үеийн хамгийн чухал асуудал дээр үндэслэн сонгоно.
 • Үндсэн сэдвээр мэргэшсэн хувь мэргэжилтэн буюу холбогдох ТББ гол илтгэлийг тавина.  
 • Илтгэл, танилцуулга, нээлттэй хэлэлцүүлэг, тэргүүлэгч хэлэлцүүлэгчид, ярилцлага зэрэг нь диалогийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна.  

Одоогоор сонгогдсон сэдвүүд (ТББ-ын хэрэгцээ, хүсэлтээр энэхүү сэдвүүд цаашдаа нэмэгдэнэ)

 1. Иргэдийн онооны картыг үйлчилгээний мониторинг хийхэд хэрхэн ашиглах вэ?
 2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль
 3. Худалдан авалтанд хэрхэн мониторинг хийх вэ?
 4. Холбогдох зарим нэг засаглалын төслүүд   
 5. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ болон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа   
 6. Боловсролын үйлчилгээ: иргэдийн оролцоо, хамтын ажиллагаа  
 7. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ: иргэдийн оролцоо, хамтын ажиллагаа 
 8. УБ хотын үйлчилгээ. иргэдийн оролцоо, хамтын ажиллагаа 
 9. Санхүүгийн удирдлага: Иргэдийн оролцоо