Хөгжлийн хэлхээ ТББ

ТББ-ын хаяг: 

А.Долгор Auyshdolgor@yahoo.com
91193364, 89533364

Байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан товч түүх: 2004 он

Байгууллагын тухай товч хураангуй : 

Нийслэлийн хэмжээнд эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдийг олж илрүүлэн,суралцах,хөгжих, оролцох бололцоогоор хангаж ажилласан ба жилд дундчаар 30 өрх гэр бүлийг ажилтай,орлготой,мэргэжилтэй болоход дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж ирсэн.Санхүүжилтийг өөрсдийн байгууллагын нөөцөнд тулгуурлан тассралтгүй ажилдгаараа онцлогтой.

Тулгарсан бэхршээлүүдийн арга барилыг олоход хувь хүн гэр бүлийн оролцоо чухал гэдэг дээр илүү түлхүү ажилдаг.

Гол зорилтот бүлэг:

  • Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүд тэдний гэр бүл
  • Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхэд тэдний гэр бүл
  • Хараа хяналтгүй хүүхэд тэдний гэр бүл
  • Гэмт хэрэгт өртсөн хүүдүүд тэдний гэр бүл

Үйл ажиллагааны чиглэл: 

  • Нийгмийн ажлын үйлчилгээ
  • Өдрийн үйлчилгээ
  • Сэтгэл зүйн үйлчилгээ
  • Хуулийн анхан шатны зөвлөгөө
  • Ёс зүй төлөвшлийн хөтөлбөр

Үйл ажиллагааны хамрах хүрээ: Нийслэлийн хэмжээнд