Мэдээ, мэдээлэл

Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын сургууль нь эцэг эхийн хандив, дэмжлэгээр 2014-2015 оны хичээлийн жилд 3,1 сая төгрөг, 2015-2016 оны хичээлийн жилд 2 сая, 2016-2017 оны хичээ­лийн жилд 6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, сургалтын орчинг сайжруулан, хуучин спорт заалыг урлаг заал болгон тохижууллаа. Мөн эцэг эх, олон нийтийн оролцоотойгоор сургалтын чанарт хөнд­лөнгийн үнэлгээ хийж, төрөл бүрийн ажил зохион байгуулж хэвшсэн.

Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын сургууль нь эдүгээ 27 багш, 24 ажилтан, 450 гаруй сурал­цагчтайгаар сургалт хүмүүжлийн ажлаа явуулж байна. Тус сур­гуульд суралцагчдын 350 нь малчдын хүүхэд. Бидний хувьд малчин эцэг эхчүүдтэйгээ харилцан ойлголцох, тэдэнд боловсролын хүртээмжтэй үйлчилгээ хүргэх, тэдний санаа бодол, дуу хоолойг сонсох,  асуудлаа хамтран шийдвэрлэх, хамтын ажиллагаагаа сайжруулахыг  чухалчилдаг.

“Монгол Улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймаг, Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгтэй хамтран “Олон нийтийн оролцоот сургууль” дэд төслийг 10 ЕБС-даа хэрэгжүүлж байна. Дэд төслийн хүрээнд орон нутгийн төр, төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд баг болж дэд төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, хамтран ажиллах, тогтвортой байдлыг хангах, боломжийг эрэлхийлж, олон нийтэд мэдээлэл түгээх чиглэлүүдээр хамтран ажиллаж байна.

Сургуулийн аливаа үйлчилгээ, сургалтын чанарыг дээшлүү­лэхэд эцэг эх, олон нийтийн  оролцоо чухал хэдий ч амьдрал дээр сургууль эцэг эхчүүд, орон нутгийнхаа байгууллага, хамт олон, олон нийттэй түншлэн ажиллаж тэдний дэмжлэг, нөлөөг авах талаар ямар нэг санаачилга гаргадаггүй нь дэгс биш. Түүнчлэн сургууль өөрийн үйл ажиллагааг чанаржуулахад эцэг эх, олон нийтийн хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ үр дүнтэй, чухал гэдгийг сүүлийн үеийн гадаад дотоодын олон туршлага нотолж байна.   

Ховд аймгийн Чандмань сумын 12 жилийн сургууль “Олон нийтийн оролцоот сургууль” дэд төслийн хүрээнд сургуульдаа тулгамдаж буй ямар асуудал байгааг оновчтой, зөв тодорхойлохыг эрмэлзлээ. Үүний дагуу сургууль дээрээ бий болсон сайн дурын болон түншлэлийн бүлгүүдээс төлөөлөл болгон гурван ахмад настан, гурван ажилгүй иргэн, хоёр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, нэг төрийн байгууллагын төлөөлөл, дөрвөн төрийн бус байгууллагыг төлөөлөл, гурван эцэг эх нийт 16 хүний төлөөлөлтэй бүлгийн ярилцлага өрнүүлж, сургуульдаа тулгамдаж асуудлыг илүү нарийвчлан илрүүлж, эрэмбэллээ.

“Монгол улсад Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төс­лийн хүрээнд Боловсролын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг (БХАН) нь Ховд, Өвөрхангай аймгийн төр, ТББ-ууд хамтран “Олон нийтийн оролцоот сур­гууль” дэд төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ. Энэхүү дэд төслийн хүрээнд БХАН-тэй Ховд, Өвөрхангай аймгийн төр, төрийн бус, олон нийт, хэв­лэл мэдээллийн байгууллагын 30 гаруй төлөөлөл хамт­ран ажиллаж, дэд төслийн үзэл санааг орон нутгийнхаа 10 сургуульд түгээн дэлгэрүүлж байна.

Энэ сарын 21 нд Ховд аймгийн Олон нийтийн оролцоот сургууль дэд төслийн хэргэжилтийн багийн хариуцан ажиллаж буй сургуулиуддаа зөвлөн туслах ажлыг хэрхэн хийх уулзалт зохион байгуулагдаж байна.

Дэлхийн Банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн дэмжлэгтэй зохион байгуулагдсан олон талт төлөөлөл бүхий семинарын үеэр Нийслэлийн гурван дүүргийн эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хэмжээнд оршин суугчдад ихээхэн тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлжээ. Семинарын хүрээнд халдварт өвчний дэгдэлт ихэссэн, боловсролын үйлчилгээний хүртээмж муу байгаа зэрэг нь эдгээр дүүргийн хувьд нийтлэг тулгамдсан асуудал байгаад оролцсон төлөөллүүд санал нэгдсэн байна.

Монгол Улсын төрийн (олон нийтийн) үйлчилгээнд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бий болгох нь засаглалыг бэхжүүлэх, төсвийн хөрөнгө зарцуулалтыг сайжруулах үр дүнтэй арга гэж ШХА, Дэлхийн Банк үзэж байна. 

2016 оны 4 сарын 20, Өнөөдөр сонин 

Дэлхийн Банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтарсан санхүүжилттай  “Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх” төслийг 2014 оны есдүгээр сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн.