Танилцуулга

Нийгмийн эгэх хариуцлагын тухай ойлголт, түүнийг хэрэгжүүлэх санаачилгын талаарх нэгдүгээр гарын авлагын үргэлжлэл болох хоёрдугаар гарын авлагыг уншигч танд толилуулж байна. Энэ гарын авлага нь илүү Монголын нөхцөл байдал болон нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачилгыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийн талаар өгүүлэх болно.

Нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачилгыг хэрэгжүүлэгчдэд зориулсан НЭГДҮГЭЭР ГАРЫН АВЛАГА. 

Уг гарын авлага нь нийгмийн эгэх хариуцлагын тухай үндсэн ойлголт, нийгмийн эгэх хариуцлага сайн засаглалыг бэхжүүлэх арга болох тухай, нийгмийн эгэх хариуцлага амжилттай хэрэгжих урьдач нөхцөл, төрийн санхүүгийн удирдлагын талаарх ойлголт, Монгол улс дахь нийгмийн эгэх хариуцлага: эрх зүйн орчин ба өнөөгийн нөхцөл байдал гэсэн 5 бүлэгтэй. Энэ гарын авлагад эгэх хариуцлага, нийгмийн эгэх хариуцлага, төрийн санхүүгийн удирдлагын тухай ойлголтыг тайлбарлахын зэрэгцээ, нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачилгыг хэрэгжүүлэх урьдач нөхцөл, түүнийг хэрэгжүүлэх Монгол улсын өнөөгийн байдлын талаар ерөнхий ойлголтуудыг багтаасан.

Нийгмийн эгэх хариуцлагын (НЭХ) талаар илүү сайн ойлголт өгөх үүднээс МУНЭХБ төслийн хүрээнд зохиосон холбогдох сургалтуудын материалуудыг байрлуулав.

 1. Сайн засаглал ба Нийгмийн эгэх хариуцлага
  1. НЭХ сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх арга болох нь
 2. Нийгмийн эгэх хариуцлагын аргачлалууд
  1. НЭХ-ын арга хэрэгслүүд, түүнийг хэрхэн ашиглах талаар – Хавсралт 1, Хавсралт 2
  2. Төрийн санхүүгийн удирдлагад НЭХ-ийн арга хэрэгслүүдийг ашиглах нь
  3. НЭХ-ын арга хэрэгслүүдийн хэрэгжилтийн дизайны хэрхэн боловсруулах талаар
 3. ТББ-ын диалогийн илтгэлүүд
  1. Иргэдийн онооны картыг үйлчилгээний мониторинг хийхэд хэрхэн ашиглах вэ?
  2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль