Холбогдох төслүүд

Захиргааны шинэтгэл, орон нутгийн засаглал, иргэний оролцооны хүрээнд Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагаас дэмжиж, мөн хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүд:
Энэ хүрээнд Захиргааны шинэтгэл, орон нутгийн засаглал, иргэний оролцооны үндсэн чиглэлээр Швейцарийн Засгийн газар үр нөлөөтэй, үр ашигтай, тэгш, шударга орон нутгийн засаглалыг хөгжүүлэх, иргэдийн сэтгэлд нийцсэн, бодит төлөөлөл бүхий ИНБ-уудыг хөхиүлэн дэмжих зорилготой ажиллана. 

Монголын боловсролын салбар дахь ил тод байдал, эгэх хариуцлага - www.sainsurguuli.mn

Монголын баруун болон төвийн бүсийн аймгуудад боловсролын илүү сайн чанартай үйлчилгээ хүргэх төсвийн болон худалдан авах ажиллагааны ил тод үйл явцыг сайжруулахад иргэдийн оролцоог бэхжүүлэхэд зорилготой.

Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл