Нийгмийн эгэх хариуцлагын сургалт

Сургалтын сэдэв: “Нийгмийн эгэх хариуцлагын үндсэн ойлголт” ба “Нийгмийн эгэх хариуцлагын арга хэрэгслүүд, тэдгээрийг хэрхэн ашиглах тухай”

Зорилтот хүмүүс: Иргэний нийгмийнхэн, төрийн албан хаагчид болон засаглал, нийгмийн сэдвээр сурч байгаа оюутнууд г.м   

Сургалтын зорилго: Нийгмийн эгэх хариуцлагын талаарх үндсэн ойлголт, гол арга хэрэгслүүдийг хэрхэн ашиглах тухай суурь мэдлэгийг ИНБ-ууд болон бусад холбогдох талуудад богино хугацааны сэдэвчилсэн сургалтаар олгох.   

Сургалт явуулах боловсролын байгууллага: Удирдлагын Академийн дэргэдэх Мэргэжил дээшлүүлэх институт (МДИ)

Сургагч нар: Мэргэжил дээшлүүлэх институтийн багш нар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг МУНЭХБ төслийн хүрээнд, МДИ тус сургалтын агуулга, материалыг бүрэн боловсруулсны дараа энэхүү вэб хуудсан дээр тавина.