Нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачлагууд

МУНЭХБ төслийн хүрээнд 10 аймаг болон УБ хотын 3 дүүрэгт Нийгмийн эгэх хариуцлагын дэд төслүүд хэрэгжиж байгаа. Эдгээр төслүүдийн талаарх мэдээллийг аймаг тус бүрээр доор хүлээн авна уу.

Говь-Алтай

Говьсүмбэр

Дорнод

Өвөрхангай

Сүхбаатар

Сэлэнгэ

Увс

Ховд

Хөвсгөл

Хэнтий